มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

Twitter
Facebook
YouTube

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

มูลนิธิฯ ขอเรียนให้ท่านทราบและทำความเข้าในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยนโยบายฉบับนี้ได้อธิบายถึงการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
   1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
   2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ประวัติกิจกรรม หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้ายทำให้เสียชื่อเสียงหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน
   หมายเหตุ บุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาเท่านั้น

 

  1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
   มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
   1. ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคัดเลือกผู้รับงบประมาณจากผู้สมัคร/ผู้สมัคร ตั้งแต่รอบเอกสาร(ออนไลน์) รอบสำรวจลงพื้นที่ และรอบอื่นๆ (ถ้ามี) ร่วมกับบุคลากร และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการและประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับงบประมาณ
   2. ดำเนินการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านอาหาร และโภชนาการของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้แก่ โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” และโครงการที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่สนใจท่านอื่นๆ และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่างๆ และพิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการตามความประสงค์ของตนเอง 3. จัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สมัคร/ผู้สมัคร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯประจำปี และนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ
   เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาโครงการด้านอาหารและโภชนาการของมูลนิธิฯ อันเป็นสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

  1. การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   3.1 ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดเก็บ มูลนิธิฯ จะทำการจัดเก็บรวบรวม และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์และระบบเอกสาร(ออนไลน์)ของมูลนิธิฯ หรือทำการติดต่อกับมูลนิธิฯ ไม่ว่าในช่องทางใด ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล จะหมายรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
   • ประวัติส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ศาสนา สัญชาติ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม ฯลฯ
   • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ (e-mail address) ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook ID) และข้อมูลการติดต่อบนช่องทางอื่นๆ ที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่มูลนิธิฯ
   3.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิฯ จะจัดเก็บ/รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครขอรับงบประมาณตามช่องทางดังต่อไปนี้
   • ช่องทางออนไลน์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้บันทึกลงในระบบเอกสารออนไลน์ รวมทั้งไฟล์รูปภาพและเอกสารประกอบการสมัครที่แนบขึ้นเองบนระบบ มูลนิธิฯ จะจัดเก็บรวบรวมไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลผ่านระบบผู้ดูแลเว็บไซต์ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อนำมาใช้งานและเปิดเผยแก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น
   • เอกสารต้นฉบับ: เอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่มีการสั่งพิมพ์จากในระบบ รูปภาพ และสำเนาเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ที่ผู้สมัคร/โรงเรียนได้จัดส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน หรือจัดส่งมาที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจะถูกนำมาใช้งานและเปิดเผย แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับงบประมาณของมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น
   3.3 การใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มูลนิธิ ฯ จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานและเปิดเผยแก่บุคลากร และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 3.3.1 การใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   • ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัครขอรับงบประมาณ : ข้อมูลส่วนบุคคลในหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ที่อยู่ในระบบออนไลน์รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ จะถูกนำไปตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลที่ได้รับ ตามเกณฑ์การคัดเลือกและระเบียบโครงการฯ ในแต่ละรอบ ได้แก่ รอบเอกสาร(ออนไลน์) รอบสำรวจลงพื้นที่ และรอบอื่นๆ (ถ้ามี)
   • ขั้นตอนการประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับงบประมาณ : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครบางประการ อาทิ ชื่อโรงเรียน สังกัดของโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ (e-mail address) หรือช่องทางการติดต่อ จะมีการนำไปใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อไป เช่น การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ และแจ้งผลการพิจารณาในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านเอกสาร เช่น จดหมาย หรือ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น อีเมล์ (e-mail address) ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค และ/หรือเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
   • ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะจัดเก็บรวบรวม เป็นฐานข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯประจำปี และนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมและพัฒนาโครงการด้านอาหารและโภชนาการต่อไป
   3.3.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   • มูลนิธิฯ จะเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน รวมทั้งกรรมการที่พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในโครงการ และหน่วยงาน หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวเท่านั้น
   • มูลนิธิฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคลากร และ องค์กรที่ให้บริการ สร้าง บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ และเว็บไซต์
   • มูลนิธิฯ จะเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของท่านในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค (Facebook) และเว็บไซต์ สำหรับการใช้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อไป เช่น การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับงบประมาณ ประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
   • มูลนิธิฯ จะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

 

  1. การรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูล
   มูลนิธิ ฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร อาทิ ข้อมูลในใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครต่างๆ เป็นต้น ออกไปเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินการในลักษณะที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้น และเพื่อที่จะจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน มูลนิธิฯ ได้มีการรักษาความปลอดภัยในการเก็บบันทึกข้อมูล ดังนี้
   • บัญชีส่วนบุคคลทางระบบออนไลน์ ซึ่งหมายถึง เจ้าของข้อมูลจะต้องกระทำการลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้งานระบบรวมถึงการเข้าสู่ระบบด้วยตนเองทุกครั้งเท่านั้น ซึ่งเป็นการป้องกันและคุ้มครองการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
   • มูลนิธิฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเซิร์ฟเวอร์ (Server) ผ่านระบบผู้ดูแลเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
   • เอกสารการสมัครทุกฉบับที่มูลนิธิฯ ได้รับจากการจัดส่งของผู้สมัคร/ผู้สมัครและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง จะมีถูกเก็บรวบรวม ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และไม่นำไปเปิดเผย
   • มูลนิธิฯ ได้มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะมีการกำหนดผู้ที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยบุคคลเหล่านี้ได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
   • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมูลนิธิฯ และมูลนิธิฯ ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิค และการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • มูลนิธิฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความป ลอดภัยที่เหมาะสม

 

  1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
   • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล: การเข้าใช้งานเว็บไซต์การสมัครขอรับงบประมาณของมูลนิธิฯ เจ้าของข้อมูลต้องมีการกรอกและบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกก่อนการเข้าใช้งานระบบบริการสมัครขอรั บงบประมาณแบบออนไลน์ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ทำการเปิดเผย ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งข้างต้นนี้จะรวมไปถึงกรณีที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในเอกสารใบสมัครที่สั่งพิมพ์ออกมาจากระบบออนไลน์ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิและร้องขอเพื่อเข้าถึงและใช้งานได้ และรวมถึงขอให้มูลนิธิฯเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
   • สิทธิในการแก้ไขหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบัน : เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอให้มูลนิธิฯ แก้ไขข้อมูล ในกรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งนี้หากท่านมีบัญชีการเข้าใช้งานระบบบริการสมัครขอรับงบประมาณแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ข องมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นั่นหมายความว่า ส่วนนั้นถือเป็น บัญชีส่วนบุคคลของท่านซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเองได้ และสามารถส่งคำร้องของท่าน หากต้องการให้มูลนิธิฯ แก้ไขข้อมูลแทนได้เช่นกัน แต่หากท่านแก้ไขข้อมูลของท่านภายหลังกำหนดการปิดรับข้อมูลประจำปีนั้นๆ มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำข้อมูลที่ได้แก้ไขภายหลังดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”ในปีนั้น
   • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้ แต่หากท่านเพิกถอนความยินยอมนั้น มูลนิธิฯจำเป็นต้องเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครขอรับงบประมาณของท่านในทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเก็บรวบรวม ใช้งานและเปิดเผยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”ได้
   • สิทธิในการคัดค้านการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลสามารถขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
    1. มูลนิธิฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภา รกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิฯ เว้นแต่ มูลนิธิฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือเป็นไปเพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
    2. มูลนิธิฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
    3. มูลนิธิฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ
   • สิทธิในการขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้: 1. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 2. เมื่อเจ้าของข้อมูลถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมูลนิธิฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ต่อไป 3. เมื่อเจ้าของข้อมูลคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมูลนิธิฯ ไม่อาจปฏิเสธคำขอ 4. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
   • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลสามารถขอให้มูลนิธิฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
    1. เมื่อมูลนิธิฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
    3. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
    4. เมื่อมูลนิธิฯ อยู่ระหว่างการพิสูจน์ หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 3.
   • สิทธิในการแจ้งเหตุละเมิด: กรณีที่เจ้าของข้อมูลพบเห็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ หรือนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุการละเมิดหรือฝ่าฝืนได้ที่ช่องทางมูลนิธิฯ ตามข้อ 10) นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องเรียนกรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 

  1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
   มูลนิธิฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
   1. ลักษณะการเก็บ : จัดเก็บด้วยรูปแบบฐานข้อมูล และ/หรือเอกสาร
   2. สถานที่จัดเก็บ : มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 487/1 อาคารศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
   3. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บหรือไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้วมูลนิธิฯจะดำเนินการทำลา ยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ : ลบไฟล์ข้อมูล และ/หรือทำลายเอกสารด้วยเครื่องทำลายเอกสาร และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
   4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : มูลนิธิฯจะจัดเก็บเอกสารและข้อมูลในหัวข้อ 3.1-3.3 ได้แก่ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะจัดเก็บ แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
   4.1 กรณีโรงเรียนไม่ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ : จะถูกจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี
   4.2 กรณีโรงเรียนผ่านเข้าร่วมโครงการฯ : จะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านอยู่ในโครงการของมูลนิธิฯ และต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการดังกล่าว 5 ปี

 

  1. คุกกี้ส์ (Cookies)
   คุกกี้ส์ คือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเตอร์ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ส์ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

   มูลนิธิฯ ใช้คุกกี้ส์เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีให้และทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และในบางหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกในการเข้าสู่ระบบการจัดเนื้อหาบริการหรือการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการดูเว็บ ท่านสามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบคุกกี้ส์โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเอง

 

  1. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผย
   เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น มูลนิธิฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้แก่มูลนิธิฯ ไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้
   1. ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกและภายในของมูลนิธิฯ
   2. หน่วยงานราชการตามที่กฏหมายกำหนด

 

  1. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
   มูลนิธิฯ อาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (ถ้ามี) หรือเพื่อเพิ่มมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตามดุลยพินิจของมูลนิธิฯ ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมูลนิธิฯ จะประกาศนโยบายที่ได้แก้ไขปรับปรุงลงบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

 

 1. ช่องทางการติดต่อ
  มูลนิธิฯจะปฏิบัติเสมือน “ผู้ควบคุมข้อมูล”
  สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) สำหรับการเข้าใช้งานระบบบริการสมัครขอรับงบประมาณแบบออนไลน์ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ หากท่านมีข้อคำถาม ความเห็น หรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อเราได้ ดังนี้
  • ที่อยู่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • เบอร์โทร 02-247-7000 ต่อ 1517, 1104, 1590, 1509 หรือ 02-247-9547 (สายตรง)
  • เว็บไซต์ https://www.af-thaiproject.com และ/หรืออีเมล ajtfoundation@gmail.com

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ประกาศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า