มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

Twitter
Facebook
YouTube

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร....

คุกกี้ (Cookies) คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน อินเทอร์เน็ต ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม เว็บไซต์ (website) ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ คุกกี้ (Cookies) ได้จาก https://www.allaboutคุกกี้ (Cookies).org/

มูลนิธิฯ ใช้ คุกกี้ (Cookies) อย่างไร ?

มูลนิธิฯ  อาจเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ (website) จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และจะใช้ คุกกี้ (Cookies) เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของมูลนิธิฯ  ผ่าน อินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของมูลนิธิฯ

ประเภทของคุกกี้ (Cookies) ที่มูลนิธิฯ  ใช้?

มูลนิธิฯ ใช้ คุกกี้ (Cookies) ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ (website) ของมูลนิธิฯ

 1. คุกกี้เซสชัน – เป็นไฟล์คุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
 2. คุกกี้ถาวร – ไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยของเบราว์เซอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออกด้วยตนเองหรือเบราว์เซอร์ของคุณจะลบออกตามระยะเวลาที่มีอยู่ในไฟล์ของคุกกี้ถาวร

การปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ สามารถทำได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึง เว็บไซต์ (website) และ/หรือบริการของมูลนิธิฯ  ได้อย่างสมบูรณ์

ประกาศ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 / ดาวน์โหลดเอกสาร
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะทราบถึงแนวทางปฏิบัติของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของผู้ร่วมกิจกรรมในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

1.คำจำกัดความ

 • มูลนิธิฯ ” หมายถึง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
 • PDPA” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • Privacy Note” หมายถึง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
 • “บุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดา
 • ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม
 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ในที่นี้หมายถึง มูลนิธิฯ )
 • ผู้ร่วมกิจกรรม” หมายถึง ผู้ขอรับทุนการศึกษา ผู้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ บิดามารดา/ผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว อาจารย์/บุคลากรของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ หรือ องค์กรความรู้ บุคคลที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่มูลนิธิฯ บุคคลที่สมัครร่วมโครงการ/กิจกรรมใดๆ บุคคลที่ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใดๆ กับมูลนิธิฯ ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิฯ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บฯ

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ในแต่ละประเภทโครงการ/กิจกรรม อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป แต่ข้อมูลจะอยู่ในขอบเขตตามประเภท ดังนี้ 1) ด้านโรงอาหารและโภชนาการ
 • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ศาสนา เชื้อชาติ/สัญชาติ ข้อมูลสุขภาพ/ภาวะโภชนาการ ฯลฯ
 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล (email) ชื่อบัญชีไลน์/ เฟซบุ๊ก/สื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ
 • ข้อมูลการศึกษา ได้แก่ ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ทักษะ ประวัติการฝึกอบรม/ฝึกงาน/โครงการแลกเปลี่ยน ฯลฯ
 • ข้อมูลการทำงาน/การจ้างงาน ได้แก่ ที่อยู่/สถานที่ทำงาน บัตรข้าราชการ ข้อมูลการทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน ข้อมูลงานวิจัย/โครงการ ฯลฯ
 • ข้อมูลภาพบุคคล/ภาพถ่าย และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ ได้แก่ ข้อมูลภาพบุคคล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอที่มอบให้กับมูลนิธิฯ และที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่ร่วมกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ เป็นต้น
 • ข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA
2) ด้านการศึกษาและสาธารณกุศลอื่นๆ
 • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ศาสนา เชื้อชาติ/สัญชาติ สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร ข้อมูลสุขภาพ/ภาวะโภชนาการ เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ ลายนิ้วมือ/ภาพสแกนใบหน้า/ม่านตา ประวัติอาชญากรรม ฯลฯ
 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล (email)ชื่อบัญชีไลน์/ เฟซบุ๊ก/สื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ฯ
 • ข้อมูลการศึกษา ได้แก่ ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ทักษะความสามารถพิเศษ ประวัติการฝึกอบรม/ฝึกงาน/โครงการแลกเปลี่ยน และรางวัลที่ได้รับ ฯ
 • ข้อมูลการทำงาน/การจ้างงาน ได้แก่ ที่อยู่/สถานที่ทำงาน ข้อมูลการทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน ข้อมูลงานวิจัย/โครงการ และผลงานที่ได้ตีพิมพ์ ฯ
 • ข้อมูลครอบครัว ได้แก่ สถานภาพครอบครัว ข้อมูลของบิดา-มารดา ผู้อุปการะ ผู้ปกครอง และพี่น้องร่วมบิดา-มารดา ฯ
 • ข้อมูลการเงิน ได้แก่ รายได้ การทำงานพิเศษ รายรับ–รายจ่ายของผู้สมัคร บิดา-มารดา ผู้ปกครอง และผู้อุปการะ รวมทั้งข้อมูลการได้รับทุน และ การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ
 • ข้อมูลและบทความที่เขียนขึ้น ได้แก่ แนวความคิด ทัศนคติ ภูมิหลังหรือประสบการณ์ แผนการศึกษา ความสนใจต่อสถาบันการศึกษา ข้อคิดเห็น และรายงานอื่นๆ ฯ
 • ข้อมูลภาพบุคคล/ภาพถ่าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ ได้แก่ ข้อมูลภาพบุคคล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอที่มอบให้กับมูลนิธิฯ และที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่ร่วมกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ
 • ข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA
3) ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
 • ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ศาสนา เชื้อชาติ/สัญชาติ ฯลฯ
 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล (email) ชื่อบัญชีไลน์/ เฟซบุ๊ก/สื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ฯ
 • ข้อมูลการศึกษา ได้แก่ ประวัติการศึกษา ผลการเรียน ทักษะความสามารถพิเศษ ประวัติการฝึกอบรม/ฝึกงาน/โครงการแลกเปลี่ยน และรางวัลที่ได้รับ ฯ
 • ข้อมูลการทำงาน/การจ้างงาน ได้แก่ ที่อยู่/สถานที่ทำงาน ข้อมูลการทำงาน ตำแหน่ง อายุการทำงาน ข้อมูลงานวิจัย/โครงการ และผลงานที่ได้ตีพิมพ์ ฯ
 • ข้อมูลและบทความที่เขียนขึ้น ได้แก่ แนวความคิด ทัศนคติ ภูมิหลังหรือประสบการณ์ ความสนใจ ข้อคิดเห็น และรายงานอื่นๆ
 • ข้อมูลภาพบุคคล/ภาพถ่าย หรือ ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอ ได้แก่ ข้อมูลภาพบุคคล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว/วิดีโอที่มอบให้กับมูลนิธิฯ และที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาที่ร่วมกิจกรรม/โครงการของมูลนิธิฯ
 • ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ ข้อมูลจาก Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log) ข้อมูล อายุ เพศ พฤติกรรมการใช้งาน ความสนใจของบุคคลที่มีต่อบริการต่างๆ รวมถึงการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากบุคคลที่สาม อาทิ บัญชีไลน์/เฟซบุ๊ก/สื่อสังคมออนไลน์ และผู้ให้บริการในระบบออนไลน์ เช่น Google เป็นต้น โดยได้รับข้อมูลเมื่อท่านสมัครระบบหรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม
 • ​​ข้อมูลใดๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA
2.2 ระยะเวลา
 • มูลนิธิฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมกับมูลนิธิฯ และเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น หากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ รวมทั้งจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์หรือตรวจสอบหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ทั้งนี้ ภายในอายุความสูงสุดตามกฎหมาย เช่น ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง
 • มูลนิธิฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ร่วมกิจกรรมได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว โดยในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรม มูลนิธิฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เช่น การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจมีขั้นตอนดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม หรือการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นคู่สัญญากับมูลนิธิฯ การจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิฯ บุคคลหรือนิติบุคคลใด การปฏิบัติตามกฎหมาย การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล การทำธุรกรรมทางการเงิน การประกอบกิจการของมูลนิธิฯ การติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ

​​​ 4. กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญา และผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ อาจขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมแก่มูลนิธิฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ซึ่งหากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ผู้ร่วมกิจกรรมอาจไม่สามารถเป็นผู้ร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ หรือมูลนิธิฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญากับผู้ร่วมกิจกรรมได้ หรือมูลนิธิฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ เป็นต้น

​​​ 5. ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งมูลนิธิฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว

(1) มูลนิธิฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไปยังหน่วยงาน หรือ องค์กรที่ดำเนินการกิจกรรมร่วมกันกับมูลนิธิฯ ที่ต่างประเทศ หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการตามปกติของมูลนิธิฯ รวมทั้งการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บนเซิฟเวอร์/คลาวด์ (server/cloud) ในต่างประเทศ (2) มูลนิธิฯ อาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมไปยังไปยังหน่วยงาน หรือ องค์กรที่ดำเนินการกิจกรรมร่วมกันกับมูลนิธิฯ ในประเทศไทย หรือไปยังผู้รับข้อมูลอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการตามปกติของมูลนิธิฯ รวมทั้งการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บไว้บนเซิฟเวอร์/คลาวด์ (server/cloud) ในประเทศไทย (2) มูลนิธิฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยต่อผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ฯลฯ การเปิดเผยเนื่องจากมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น (4) มูลนิธิฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิฯ ผ่านสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ และสื่อในช่องทางอื่นๆ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบโครงการ/กิจกรรม

​​6. สิทธิของผู้ร่วมกิจกรรมตาม PDPA

ผู้ร่วมกิจกรรมในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตาม PDPA ดังนี้ (1) สิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน : ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิฯ และขอให้มูลนิธิฯ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงขอให้มูลนิธิฯ เปิดเผยถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้มา โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ร่วมกิจกรรม (ถ้ามี) (2) สิทธิขอคัดค้าน : ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมในเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ PDPA กำหนด (3) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ร่วมกิจกรรมได้ หากมูลนิธิฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว หรือเมื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านแล้ว หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วย PDPA (4) สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ PDPA กำหนด เช่น เมื่อมูลนิธิฯ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบความเป็นปัจจุบันหรือสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วย PDPA หรือมูลนิธิฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยแล้ว เป็นต้น (5) สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล : ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยสามารถส่งคำร้องมายังมูลนิธิฯ และจะยึดข้อมูลที่ท่านได้แก้ไขครั้งล่าสุดเป็นข้อมูลปัจจุบัน (6) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมตามที่ PDPA กำหนด อย่างไรก็การเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบกับผู้ร่วมกิจกรรมได้ ดังนั้นผู้ร่วมกิจกรรมควรศึกษาถึงผลกระทบก่อนที่จะเพิกถอนความยินยอม โดยหากท่านเพิกถอนความยินยอม มูลนิธิฯ จำเป็นต้องระงับสิทธิของท่าน ดังนี้ สิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการ สิทธิการรับข้อมูล สิทธิการสมัครและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สิทธิในการรับงบประมาณ สิทธิการรับการสนันสนุนในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของท่านและหน่วยงานที่ท่านสังกัด สิทธิการรับทุนการศึกษาและการเป็นนักศึกษาทุน รวมทั้งสิทธิการรับรางวัล/รับการบริจาค จากมูลนิธิฯ ในทุกกรณี (7) สิทธิร้องเรียน : ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากผู้ร่วมกิจกรรมเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. กรณีมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร คุกกี้ (Cookies) คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน อินเทอร์เน็ต ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม เว็บไซต์ (website) ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ คุกกี้ (Cookies) ได้จาก https://www.allaboutคุกกี้ (Cookies).org/ มูลนิธิฯ ใช้ คุกกี้ (Cookies) อย่างไร ? มูลนิธิฯ อาจเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ (website) จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน คุกกี้ (Cookies) หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และจะใช้ คุกกี้ (Cookies) เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของมูลนิธิฯ ผ่าน อินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของมูลนิธิฯ ประเภทของคุกกี้ (Cookies) ที่มูลนิธิฯ ใช้? มูลนิธิฯ ใช้ คุกกี้ (Cookies) ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ (website) ของมูลนิธิฯ
 1. คุกกี้เซสชัน - เป็นไฟล์คุกกี้ชั่วคราวซึ่งจะถูกลบเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
 2. คุกกี้ถาวร - ไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ย่อยของเบราว์เซอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออกด้วยตนเองหรือเบราว์เซอร์ของคุณจะลบออกตามระยะเวลาที่มีอยู่ในไฟล์ของคุกกี้ถาวร
การปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ สามารถทำได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึง เว็บไซต์ (website) และ/หรือบริการของมูลนิธิฯ ได้อย่างสมบูรณ์

8. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ อาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการตีความ การบังคับใช้ และการเปลี่ยนแปลง PDPA โดยหน่วยงานของรัฐ (ถ้ามี) ในอนาคต

9. ความยินยอม

หากในการที่มูลนิธิฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดของผู้ร่วมกิจกรรม มูลนิธิฯ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมกิจกรรมตาม PDPA มูลนิธิฯ จะขอความยินยอมจากผู้ร่วมกิจกรรมให้ถูกต้องตาม PDPA ด้วย

10. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ผู้ร่วมกิจกรรมในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอใช้สิทธิตามข้อ 6 (1)-(7) ข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อ มูลนิธิฯ ตามแบบฟอร์มที่มูลนิธิฯ กำหนด ไปยังเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ (“Data Officer”) ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ อนึ่ง หากในอนาคต เป็นที่ชัดเจนว่ามูลนิธิฯ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA (“Data Protection Officer” หรือ “DPO”) ด้วย มูลนิธิฯ จะแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น DPO ต่อไป เจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Officer) แบ่งตามประเภทของโครงการ/กิจกรรม ตามข้อมูลด้านล่าง
โทรศัพท์: 0-2247-9547 (เบอรต์รง), 081-140-5529, 081-137-4947, 080-082-9690
- โครงการด้านโรงอาหารและโภชนาการ : คุณช่อทิพ จิรชัยรัตนสิน โทรศัพท์ 081-101-6563
- โครงการด้านการศึกษาและสาธารณกุศลอื่นๆ : คุณภวันนี ศรีนุ่น โทรศัพท์ 081-145-2780
- งานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร : คุณสุรพงษ์ สิงห์ธวัช โทรศัพท์ 080-078-7973
โดยการติดต่อผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังต่อไปนี้
 • ทางไปรษณีย์: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 • ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: ติดต่ออีเมล (email address) : ajtfoundation@gmail.com
 • ยื่นด้วยตัวเอง: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เลขที่ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า