มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

Twitter
Facebook
YouTube

อายิโนะโมะโต๊ะ

โภชนาการเพื่อเด็กไทย
ก้าวไกลสร้างชาติ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนกว่า 130 แห่ง
ใน 77 จังหวัด

นักเรียนรวมกว่า 30,000 คน
ได้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ในการนั่งรับประทานอาหาร

มูลนิธิฯสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านอาหารและโภชนาการ
ให้แก่บุคลากรในโครงการฯ

เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินงาน
ด้านอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนได้มีโภชนาการที่ดีขึ้น

ABOUT PROJECT

เกี่ยวกับโครงการ

อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย
ก้าวไกลสร้างชาติ เปิดสมัครคัดเลือก
รับทุนสนับสนุนก่อสร้างโรงอาหารใหม่
10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2,200,000 บาท

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ปฏิทินกิจกรรม

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร ณ โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ และรองเหร…

อ่านต่อ

ต้องเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา (รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส) ในสังกัด สพฐ. ที่มีจำนวนเด็กนักเรียนอยู่ระหว่าง 150 – 300 คน
ต้องเป็น โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนในช่วง 5 ปีย้อนหลังเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5% และแนวโน้มจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้าเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5%
ต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่อยู่ในแผนการยุบและควบรวมตามแผนของ สพฐ.
ต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จาก สพฐ. หรือ สพป.ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นแต่เคยได้รับงบประมาณปรับปรุงมาก่อน แต่สภาพโรงอาหารได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรุนแรงจนไม่สามารถใช้งานได้
ต้องเป็นโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” และโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” มาก่อน
ต้องเป็นโรงเรียน ที่มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับการก่อสร้างอาคารโรงอาหารหลังใหม่ได้ (ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 x 21 เมตร | ตัวอาคาร 12 x 16 เมตร)
โรงเรียนต้องมีความพร้อมในการหาผู้รับจ้างทำสัญญา และควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระเบียบทางราชการ
ต้องไม่เป็น โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน หรือ โครงการฯ อื่นๆ ของ สพฐ.

แบบฟอร์ม PDPA (สามารถดาวน์โหลดได้ในขั้นตอนการสมัคร)
Email ผู้ประสานงาน (จะต้องเป็น email ที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน)

เอกสารที่ต้องใช้ในรูปแบบดิจิทัล (ไฟล์ PDF)

  1. เอกสารยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ของโรงเรียน
  2. รายการอาหารกลางวันย้อนหลัง 1 เดือน
  3. ภาพถ่าย หรือหนังสือรับรองกรณีประสบปัญหาทางภัยพิบัติธรรมชาติ (ถ้ามี)
  4. เอกสารรับรอง กรณีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
  5. เอกสารโครงการที่เกี่ยวกับโภชนาการ (ถ้ามี)
  6. ภาพถ่ายโรงอาหารปัจจุบัน
process_01

ลงทะเบียน
สมาชิก

process_02

สมัครเข้าร่วม
โครงการ
ปิดรับสมัคร
30 มิถุนายน 2564

process_03

กรรมการ
คัดเลือกรอบที่ 1

process_04

แจ้งผลผู้ผ่าน
เข้ารอบที่ 2
30/07/2564

process_03

กรรมการ
ลงพื้นที่คัดเลือก
รอบที่ 2

process_06

แจ้งผลโรงเรียน
ที่ได้รับทุน
20 โรงเรียน

โรงเรียนที่ได้รับงบ
ตั้งแต่ปี 2553 - ปัจจุบัน

ส่งเอกสารรายงาน
การก่อสร้างโรงอาหาร

คำถามที่พบบ่อย

โรงเรียนทั่วไป

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ "ที่นี่" และกรอกข้อมูลโรงเรียนเพื่อขอรับการพิจารณางประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร

โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ได้ "ที่นี่"

มูลนิธิฯจะมีการแจ้งข้อความไปยัง E-mail ของท่านตามที่ระบุมา หากไม่ได้รับข้อความดังกล่าวสามารถติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯตามที่อยู่ในระบบได้เลย

ใช่ มูลนิธิฯจะมีการแจ้งผลการพิจารณา แต่ละครั้งไปยัง E-mail ของท่านตามที่ระบุมา

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯแล้วเท่านั้น

สามารถส่งเอกสารขออนุญาตในเรื่องต่างๆได้ "ที่นี่"

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนิน
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทย ผ่านการพัฒนา
ด้านการศึกษา ด้านอาหารและโภชนาการ
และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ
มาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี