มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

Twitter
Facebook
YouTube

อายิโนะโมะโต๊ะ

โภชนาการเพื่อเด็กไทย
ก้าวไกลสร้างชาติ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนกว่า 130 แห่ง
ใน 77 จังหวัด

นักเรียนรวมกว่า 30,000 คน
ได้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
ในการนั่งรับประทานอาหาร

มูลนิธิฯสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านอาหารและโภชนาการ
ให้แก่บุคลากรในโครงการฯ

เพื่อนำไปต่อยอดการดำเนินงาน
ด้านอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนได้มีโภชนาการที่ดีขึ้น

ABOUT PROJECT

เกี่ยวกับโครงการ

อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย
ก้าวไกลสร้างชาติ เปิดสมัครคัดเลือก
รับทุนสนับสนุนก่อสร้างโรงอาหารใหม่
10 โรงเรียน โรงเรียนละ 2,200,000 บาท

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
26 เมษายน – 19 มิถุนายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับงบก่อสร้างโรงอหารอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2564

ดูประกาศรายชื่อ และรายละเอียดต่างๆ คลิก

โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ต้องเป็น โรงเรียนระดับประถมศึกษา (รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส) ในสังกัด สพฐ. ที่มีจำนวนเด็กนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน (พ.ศ.2566) อยู่ระหว่าง 150 – 300 คน
ต้องเป็น โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนในช่วง 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5% และแนวโน้มจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้าเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5% (คำนวณจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี บวกลบไม่เกิน 5% หรือ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 150 คน และคำนวณจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้า บวกลบต้องไม่เกิน 5% หรือ จำนวนนักเรียนไม่มากกว่า 350 คน)
ต้องเป็น โรงเรียนที่ไม่อยู่ในแผนการยุบและควบรวมตามแผนของ สพฐ.
ต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จาก สพฐ. หรือ หน่วยงานอื่นๆ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นแต่เคยได้รับงบประมาณปรับปรุงมาก่อน แต่สภาพโรงอาหารได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรุนแรงจนไม่สามารถใช้งานได้
ต้องเป็นโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” และโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” มาก่อน
ต้องเป็นโรงเรียน ที่มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับการก่อสร้างอาคารโรงอาหารหลังใหม่ได้ และ พื้นที่ดังกล่าว ต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนว่าให้โรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์และดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารในพื้นที่ดังกล่าวได้ (ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 18 x 21 เมตร และโดยรอบอาคารทั้ง 4 ด้านจะต้องห่างจากที่จัดการขยะ และอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 5 เมตร)
โรงเรียนต้องมีความพร้อมในการหาผู้รับจ้างทำสัญญา และควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระเบียบทางราชการ
ต้องไม่เป็น
โรงเรียนในโครงการของ สพฐ. เช่น โรงเรียนคุณภาพ กรณีเคยเป็นแต่มีระยะเวลามากกว่า 2 ปีสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

แบบฟอร์ม PDPA (สามารถดาวน์โหลดได้ในขั้นตอนการสมัคร)
Email ที่ใช้สมัคร กรุณาใช้ email ของโรงเรียนเท่านั้นในการสมัคร (จะต้องเป็น Email ที่มีการใช้งานเป็นปัจจุบัน)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. แผนผังภายในโรงเรียน และแผนที่เดินทางไปโรงเรียน โดยจุดเริ่มต้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. ข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนปีการศึกษาปัจจุบัน (พ.ศ.2566)
 3. ตัวอย่างภาพเมนูอาหาร 1 สัปดาห์ ในเดือนปัจจุบัน (ไฟล์ jpg,png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 4. รายการอาหารย้อนหลัง 1 เดือน (เอกสารแนบเฉพาะไฟล์ PDF)
 5. VDO ขณะปรุงประกอบอาหารของแม่ครัวความยาวไม่เกิน 3 นาที (ความละเอียด 720p / HD ขนาด 1,280 x 720 pixel และรูปแบบไฟล์ .avi )
 6. ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร ของผู้ประกอบอาหารของโรงเรียน (ถ้ามี) (เอกสารแนบเฉพาะไฟล์ PDF)
 7. ภาพถ่าย หรือหนังสือรับรองในการประสบปัญหาทางภัยพิบัติธรรมชาติ (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 8. ภาพด้านใน และด้านนอกของ อาคารโรงอาหารหรือพื้นที่ที่ใช้นั่งรับประทานอาหารปัจจุบัน (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 9. ภาพด้านใน และด้านนอกของ ห้องประกอบอาหารหรือพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารปัจจุบัน (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 10. หนังสือราชการรับรองการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือรายงานการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรอง (กรณีต้องมีการรื้อถอน) (เฉพาะไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 M เท่านั้น)
 11. ภาพถ่ายสถานที่ที่จะใช้สร้างโรงอาหารหลังใหม่ พร้อมระบุขนาดกว้าง ยาวของพื้นที่ และแนบไฟล์ JPEG
  (หากได้รับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ)
 12. แผนผังโรงเรียน พร้อมระบุจุดสถานที่ที่จะใช้สร้างโรงอาหารหลังใหม่ (jpg หรือ pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 13. เอกสารยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ของโรงเรียน/หรือเอกสารรับรอง อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่
 14. เอกสารโครงการฯที่เกี่ยวกับโภชนาการ (เอกสารแนบเฉพาะไฟล์ PDF)
 15. รูปภาพโครงการฯที่เกี่ยวกับโภชนาการ (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
ภาพถ่ายกิจกรรมความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชน (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
process_01

ลงทะเบียน
สมาชิก

process_02

สมัครเข้าร่วม
โครงการ
ปิดรับสมัคร
30 มิถุนายน 2564

process_03

กรรมการ
คัดเลือกรอบที่ 1

process_04

แจ้งผลผู้ผ่าน
เข้ารอบที่ 2
30/07/2564

process_03

กรรมการ
ลงพื้นที่คัดเลือก
รอบที่ 2

process_06

แจ้งผลโรงเรียน
ที่ได้รับทุน
20 โรงเรียน

โรงเรียนที่ได้รับงบ
ตั้งแต่ปี 2553 - ปัจจุบัน

ส่งเอกสารรายงาน
การก่อสร้างโรงอาหาร

มุมน่ารู้

คำถามที่พบบ่อย

โรงเรียนทั่วไป

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ "ที่นี่" และกรอกข้อมูลโรงเรียนเพื่อขอรับการพิจารณางประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร

โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ได้ "ที่นี่"

มูลนิธิฯจะมีการแจ้งข้อความไปยัง E-mail ของท่านตามที่ระบุมา หากไม่ได้รับข้อความดังกล่าวสามารถติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯตามที่อยู่ในระบบได้เลย

ใช่ มูลนิธิฯจะมีการแจ้งผลการพิจารณา แต่ละครั้งไปยัง E-mail ของท่านตามที่ระบุมา

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯแล้วเท่านั้น

สามารถส่งเอกสารขออนุญาตในเรื่องต่างๆได้ "ที่นี่"

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนิน
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทย ผ่านการพัฒนา
ด้านการศึกษา ด้านอาหารและโภชนาการ
และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ
มาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า