มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

Twitter
Facebook
YouTube

โรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนที่ได้รับงบ
ตั้งแต่ปี 2553 - ปัจจุบัน

ส่งเอกสารรายงาน
การก่อสร้างโรงอาหาร