มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

Twitter
Facebook
YouTube

เข้าสู่ระบบ/ร่วมโครงการ

โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ต้องเป็น โรงเรียนระดับประถมศึกษา (รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส) ในสังกัด สพฐ. ที่มีจำนวนเด็กนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน (พ.ศ.2566) อยู่ระหว่าง 150 – 300 คน
ต้องเป็น โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนในช่วง 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5% และแนวโน้มจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้าเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5% (คำนวณจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี บวกลบไม่เกิน 5% หรือ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 150 คน และคำนวณจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้า บวกลบต้องไม่เกิน 5% หรือ จำนวนนักเรียนไม่มากกว่า 350 คน)
ต้องเป็น โรงเรียนที่ไม่อยู่ในแผนการยุบและควบรวมตามแผนของ สพฐ.
ต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จาก สพฐ. หรือ หน่วยงานอื่นๆ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นแต่เคยได้รับงบประมาณปรับปรุงมาก่อน แต่สภาพโรงอาหารได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรุนแรงจนไม่สามารถใช้งานได้
ต้องเป็นโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” และโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” มาก่อน
ต้องเป็นโรงเรียน ที่มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับการก่อสร้างอาคารโรงอาหารหลังใหม่ได้ และ พื้นที่ดังกล่าว ต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนว่าให้โรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์และดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารในพื้นที่ดังกล่าวได้ (ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 18 x 21 เมตร และโดยรอบอาคารทั้ง 4 ด้านจะต้องห่างจากที่จัดการขยะ และอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 5 เมตร)
โรงเรียนต้องมีความพร้อมในการหาผู้รับจ้างทำสัญญา และควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระเบียบทางราชการ
ต้องไม่เป็น
โรงเรียนในโครงการของ สพฐ. เช่น โรงเรียนคุณภาพ กรณีเคยเป็นแต่มีระยะเวลามากกว่า 2 ปีสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

แบบฟอร์ม PDPA (สามารถดาวน์โหลดได้ในขั้นตอนการสมัคร)
Email ที่ใช้สมัคร กรุณาใช้ email ของโรงเรียนเท่านั้นในการสมัคร (จะต้องเป็น Email ที่มีการใช้งานเป็นปัจจุบัน)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. แผนผังภายในโรงเรียน และแผนที่เดินทางไปโรงเรียน โดยจุดเริ่มต้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. ข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนปีการศึกษาปัจจุบัน (พ.ศ.2566)
 3. ตัวอย่างภาพเมนูอาหาร 1 สัปดาห์ ในเดือนปัจจุบัน (ไฟล์ jpg,png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 4. รายการอาหารย้อนหลัง 1 เดือน (เอกสารแนบเฉพาะไฟล์ PDF)
 5. VDO ขณะปรุงประกอบอาหารของแม่ครัวความยาวไม่เกิน 3 นาที (ความละเอียด 720p / HD ขนาด 1,280 x 720 pixel และรูปแบบไฟล์ .avi )
 6. ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร ของผู้ประกอบอาหารของโรงเรียน (ถ้ามี) (เอกสารแนบเฉพาะไฟล์ PDF)
 7. ภาพถ่าย หรือหนังสือรับรองในการประสบปัญหาทางภัยพิบัติธรรมชาติ (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 8. ภาพด้านใน และด้านนอกของ อาคารโรงอาหารหรือพื้นที่ที่ใช้นั่งรับประทานอาหารปัจจุบัน (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 9. ภาพด้านใน และด้านนอกของ ห้องประกอบอาหารหรือพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารปัจจุบัน (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 10. หนังสือราชการรับรองการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือรายงานการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรอง (กรณีต้องมีการรื้อถอน) (เฉพาะไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 M เท่านั้น)
 11. ภาพถ่ายสถานที่ที่จะใช้สร้างโรงอาหารหลังใหม่ พร้อมระบุขนาดกว้าง ยาวของพื้นที่ และแนบไฟล์ JPEG
  (หากได้รับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ)
 12. แผนผังโรงเรียน พร้อมระบุจุดสถานที่ที่จะใช้สร้างโรงอาหารหลังใหม่ (jpg หรือ pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 13. เอกสารยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ของโรงเรียน/หรือเอกสารรับรอง อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่
 14. เอกสารโครงการฯที่เกี่ยวกับโภชนาการ (เอกสารแนบเฉพาะไฟล์ PDF)
 15. รูปภาพโครงการฯที่เกี่ยวกับโภชนาการ (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
ภาพถ่ายกิจกรรมความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชน (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ต้องเป็น โรงเรียนระดับประถมศึกษา (รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาส) ในสังกัด สพฐ. ที่มีจำนวนเด็กนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน (พ.ศ.2566) อยู่ระหว่าง 150 – 300 คน
ต้องเป็น โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนในช่วง 5 ปีย้อนหลังเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5% และแนวโน้มจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้าเฉลี่ยบวกลบไม่เกิน 5% (คำนวณจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี บวกลบไม่เกิน 5% หรือ จำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 150 คน และคำนวณจำนวนนักเรียนในอีก 5 ปีข้างหน้า บวกลบต้องไม่เกิน 5% หรือ จำนวนนักเรียนไม่มากกว่า 350 คน)
ต้องเป็น โรงเรียนที่ไม่อยู่ในแผนการยุบและควบรวมตามแผนของ สพฐ.
ต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จาก สพฐ. หรือ หน่วยงานอื่นๆ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นแต่เคยได้รับงบประมาณปรับปรุงมาก่อน แต่สภาพโรงอาหารได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรุนแรงจนไม่สามารถใช้งานได้
ต้องเป็นโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” และโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” มาก่อน
ต้องเป็นโรงเรียน ที่มีพื้นที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับการก่อสร้างอาคารโรงอาหารหลังใหม่ได้ และ พื้นที่ดังกล่าว ต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนว่าให้โรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์และดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารในพื้นที่ดังกล่าวได้ (ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 18 x 21 เมตร และโดยรอบอาคารทั้ง 4 ด้านจะต้องห่างจากที่จัดการขยะ และอาคารอื่นไม่น้อยกว่า 5 เมตร)
โรงเรียนต้องมีความพร้อมในการหาผู้รับจ้างทำสัญญา และควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระเบียบทางราชการ
ต้องไม่เป็น
โรงเรียนในโครงการของ สพฐ. เช่น โรงเรียนคุณภาพ กรณีเคยเป็นแต่มีระยะเวลามากกว่า 2 ปีสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสมัคร

แบบฟอร์ม PDPA (สามารถดาวน์โหลดได้ในขั้นตอนการสมัคร)
Email ที่ใช้สมัคร กรุณาใช้ email ของโรงเรียนเท่านั้นในการสมัคร (จะต้องเป็น Email ที่มีการใช้งานเป็นปัจจุบัน)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. แผนผังภายในโรงเรียน และแผนที่เดินทางไปโรงเรียน โดยจุดเริ่มต้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. ข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนปีการศึกษาปัจจุบัน (พ.ศ.2566)
 3. ตัวอย่างภาพเมนูอาหาร 1 สัปดาห์ ในเดือนปัจจุบัน (ไฟล์ jpg,png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 4. รายการอาหารย้อนหลัง 1 เดือน (เอกสารแนบเฉพาะไฟล์ PDF)
 5. VDO ขณะปรุงประกอบอาหารของแม่ครัวความยาวไม่เกิน 3 นาที (ความละเอียด 720p / HD ขนาด 1,280 x 720 pixel และรูปแบบไฟล์ .avi )
 6. ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร ของผู้ประกอบอาหารของโรงเรียน (ถ้ามี) (เอกสารแนบเฉพาะไฟล์ PDF)
 7. ภาพถ่าย หรือหนังสือรับรองในการประสบปัญหาทางภัยพิบัติธรรมชาติ (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 8. ภาพด้านใน และด้านนอกของ อาคารโรงอาหารหรือพื้นที่ที่ใช้นั่งรับประทานอาหารปัจจุบัน (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 9. ภาพด้านใน และด้านนอกของ ห้องประกอบอาหารหรือพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบอาหารปัจจุบัน (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 10. หนังสือราชการรับรองการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือรายงานการประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรอง (กรณีต้องมีการรื้อถอน) (เฉพาะไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 2 M เท่านั้น)
 11. ภาพถ่ายสถานที่ที่จะใช้สร้างโรงอาหารหลังใหม่ พร้อมระบุขนาดกว้าง ยาวของพื้นที่ และแนบไฟล์ JPEG
  (หากได้รับพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ)
 12. แผนผังโรงเรียน พร้อมระบุจุดสถานที่ที่จะใช้สร้างโรงอาหารหลังใหม่ (jpg หรือ pdf ขนาดไม่เกิน 2 MB)
 13. เอกสารยืนยันสิทธิ์ในพื้นที่ของโรงเรียน/หรือเอกสารรับรอง อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่
 14. เอกสารโครงการฯที่เกี่ยวกับโภชนาการ (เอกสารแนบเฉพาะไฟล์ PDF)
 15. รูปภาพโครงการฯที่เกี่ยวกับโภชนาการ (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)
ภาพถ่ายกิจกรรมความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชน (ไฟล์ .jpg/.png ขนาดไม่เกิน 2 MB)

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบครั้งแรก

โรงเรียนที่เคยสมัครในปีที่ผ่านมา

ปิดรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2566

คำถามที่พบบ่อย

โรงเรียนทั่วไป

สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ "ที่นี่" และกรอกข้อมูลโรงเรียนเพื่อขอรับการพิจารณางประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร

โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ได้ "ที่นี่"

มูลนิธิฯจะมีการแจ้งข้อความไปยัง E-mail ของท่านตามที่ระบุมา หากไม่ได้รับข้อความดังกล่าวสามารถติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯตามที่อยู่ในระบบได้เลย

ใช่ มูลนิธิฯจะมีการแจ้งผลการพิจารณา แต่ละครั้งไปยัง E-mail ของท่านตามที่ระบุมา

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯแล้วเท่านั้น

สามารถส่งเอกสารขออนุญาตในเรื่องต่างๆได้ "ที่นี่"

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า