มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ

Twitter
Facebook
YouTube

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหาร หลังที่ 121 ณ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ส่งมอบโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 121 ณ โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ให้แก่
นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ในพิธีส่งมอบอาคาร
โรงอาหารในครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ เมื่อปี 2562 จำนวนเงิน 1 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2553 – 2562 มีโรงเรียนได้รับการสนับสนุนโรงอาหารทั้งสิ้น 130 แห่ง รวมมูลค่า 105 ล้านบาท ซึ่งเป็นโรงอาหารที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีส่วนในการช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียน อีกทั้งส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย อันจะเป็นอนาคตที่แข็งแกร่งของชาติต่อไป

Comments are closed.